RYOTARO KAWASHIMA 

ART DIRECTION & GRAPHIC DESIGN
FlowBack “Fireworks”
CD - 2010
Art Direction & Design: Ryotaro Kawashima
Artist Photography: Kiyoaki Sasahara
Copyright ⓒ Ryotaro Kawashima. All rights reserved